discipelschap

 

 

FUNDAMENT en DISCIPELSCHAPSTRAININGEN Evangelische gemeente De ARK

Mattheüs 28: 19,20 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

In bovenstaand vers zegt JEZUS; ga dan heen. Dit is een opdracht met een belofte; want als wij heen gaan, dopende en onderwijzende, mogen wij iets heel moois verwachten en dat is: Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. We doen het niet alleen, maar samen met de HEER JEZUS.

Fundament- en Discipelschapstrainingen leiden tot: 1. Persoonlijke groei en volwassenheid op het geestelijk gebied, maar ook om anderen te onderwijzen. We leren om te gaan. 2. Verdieping van onze relatie met de HEER en een volwaardig leven leiden zoals JAHWEH onze schepper het voor ons heeft bedoeld, nadat we ons leven hebben gegeven aan JEZUS CHRISTUS.

Om dit te bereiken hebben we onderwijs nodig uit bijbelse principes, die alleen te vinden zijn in Gods Woord. We leren • Gods Woord te onderhouden. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. 1Joh.2:5 • Bidden tot God • Aanbidden en Verhogen van onze God • De blijde boodschap verkondigen • Met Jezus wandelen • Over de leiding van Gods Geest • Over Rechtvaardiging • Over Heiligheid • Over de Sacramenten dat zijn de doop en avondmaal • Over Goddelijke gaven en bedieningen • We leren om te dienen • Over familie • Over de wederkomst van JEZUS en onze lichamelijke opstanding.

Onze motto is : Psalm 1:1-3 Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.

Wat een gezegend belofte voor de gehoorzaamheid; de vrucht geven op zijn tijd; en sterk in ons geloof standhouden. Mijn gebed is dat een ieder de Heer Jezus naar recht mag kennen en dat zij zullen verlangen om te leren wandelen zoals Hij.